นายวิชัย  ถมยาแก้ว  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่ 35
WICHAI  TOMYAKAEW
witomyakaew@hotmail.com
witomyakaew@esdc.go.th
081-7254018
ภาระงาน
1.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์วิจัยการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา
2.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3.งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดประเมินผลทางการศึกษา
4.งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
5.การดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนในฝัน
6.การยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
7.การจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3
8.วิเคราะห์ วิจัยการจัดสอบ O-NET
9.งานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
10.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 6 อ.ลำทะเมนชัย
11.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อพัฒนา
12.รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญามอบหมาย