นางสาววิลาวรรณ  พุทไธสง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่ 40
WILAWAN  PUTTHAISONG
wilawan99.p@gmail.com
wilawan99.p@esdc.go.th
081-9765825
ภาระงาน
1.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
2.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ
3.งานส่งเสริมและพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนสาระวิทยาศาสตร์
4.งานพัฒนาการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
5.งานพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน "สะเต็มศึกษา"
6.รับผิดชอบสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 3 อ.ประทาย
8.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย