นายวัชระ  นาดี    
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   เลขที่ 37
WACHARA  NADEE
w_nadee@esdc.go.th
087-2558180
ภาระงาน
1.งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
3.การจัดการเรียนรู็โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด
4.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
5.งานส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
7.โครงการอ่านออกเขียนได้ 100 %
8.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 11 อ.ชุมพวง
9.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
10.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย