นายธนวิชญ์  ลัดกลาง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่ 81
THANAWIT  LATKLANG
splk.ladklang@gmail.com
splk.ladklang@esdc.go.th
089-2817463
ภาระงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
1.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา
3.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษ ศาสนาและวัฒนธรรม
5.งานตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
6.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 7 อ.พิมาย
7.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย