นางสุพัตรา  แจ่มมะโน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ   เลขที่ 23
SUPATRA  JAMMANO
supatra2913@gmail.com
supatra2913@esdc.go.th
088-3631327
ภาระงาน
1.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการจัดการศีกษา
2.งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3.การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
4.การสรุปข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับเขตพื้นที่
5.การประสานงานหลอมรวมข้อมูล GPA
6.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 12 อ.ชุมพวง
7.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย