นายประมวล เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย  
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่ 36
Pramuan Koetsak na Waengnoi
knw@esdc.go.th
093-3250538
ภาระงาน 
หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
1.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา
2.งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
3.งานส่งเสริม พัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการศึกษา
4.งานโครงการโรงเรียนประชารัฐ
5.งานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และภาษาต่างประเทศ
6.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 3 อ.ประทาย
7.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
8.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย