นายอิทธิพล  ศรีมหันต์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่ 41
Ittipol Srimahan
itti9168@esdc.go.th
097-3423770
ภาระงาน
1.งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2.งานวิเคราะห์ วิจัยการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
3.งานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
4.งานพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาการเรียนรู้ (เด็กพิเศษ)
5.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 1 อ.โนนแดง
6.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย