นายพรชัย เพียพิมเพิ่ม

PORNCHAI  PEARPIMPERM
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง เลขที่ 32
pc_ppp@hotmail.com
pc_ppp@esdc.go.th
pc_ppp@korat7.go.th
080-1607586
ภาระงาน 
1.งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาการนิเทศติดตามและประเมินผล
2.งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
3.งานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
4.งานส่งเสริม สนับสนุนศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
5.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 7 อ.พิมาย
6.ดำเนินงาน่ในรูปแบบวิจัยเพื่อพัฒนา
7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย