นางนันทินานันท์  ธนัทโรจนกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่ 24
NANTHINANAN  THANATRODCHANAKUL
nanthinanan.kratae@gmail.com
nanthinanan.kratae@esdc.go.th
093-5526363
ภาระงาน
1.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการจัดการเรียนรู้และการวัดประเมินผลการจัดการศึกษา
2.งานส่งเสริมพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
3.งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินระดับเขตพื้นที่
4.งานข้อมูลสารสนเทศด้านการประเมินผลและการนิเทศการศึกษาของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5.การพัฒนากิจกรรมเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
6.งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นทักษะกระบวนการคิด
7.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1-4
8.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 9 อ.พิมาย
9.เว็บมาสเตอร์ศิลปหัตถกรรม สพป.นม.7
10.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย