นางเมธิตา  การเพียร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่38
METHITA  KANPAIN
matita364@gmail.com
matita364@esdc.go.th
089-8547878
ภาระงาน 
1.งานประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย)
3.โครงการส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
4.งานส่งเสริมและพัฒนาวิธีการประกันคุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย
5.งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศผลการประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 4 อ.ประทาย
7.งานวิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
8.งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
9.รับผิดชอบร่วมกับกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
10.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย