นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา

นายเกรียงศักดิ์  คัมภิรา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่ 34
KEANGSAK  KAMPIRA
kkhampira@gmail.com
kkhampira@esdc.go.th
080-0397569
ภาระกิจ  
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
1.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
2.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
3.งานประสาน สนับสนุน นิเทศติดตามการจัดทำ การใช้และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
4.งานตรวจสอบ ประเมินคุณภาพหลักสูตร
5.งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
6.งานพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
7.งานพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
8.งานพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
9.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 1 อ.โนนแดง
10.งานส่งเสริมสร้างทักษะชีวิต ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Comments