นายชูโชค  ชะออน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เลขที่  38
CHUCHOK  CHAON
chaon.999@gmail.com
chaon.999@esdc.go.th
086-2459214
ภาระงาน
1.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศ
5.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 2 อ.ประทาย
6.งานตามกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
7.รับผิดชอบโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล
8.รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
9.งานโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
10.การดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
11.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย