นายเฉลิม  ไชยโคตร
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ  เลขที่ 26
CHALERM  CHIYACOHT
chiyacoht@gmail.com
chiyacoht@esdc.go.th
088-3572081
ภาระงาน 
1.งานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2.งานส่งเสริมและประสานงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3.งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
4.งานพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
5.รับผิดชอบโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายที่ 5 อ.เมืองยาง
6.งานกิจกรรมพัฒนาลูกเสือ
7.รับผิดชอบโรงเรียนสุจริต
8.ดำเนินงานในรูปแบบวิจัยเพื่อการพัฒนา
9.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย